Welcome to the catalog!


czenglish7

Rate this data set:

biased zkreslený
severance přerušení
alleged údajný
icicle rampouch
slam navézt se (kritikou)
envoy velvyslanec
amid mezi
tentatively provizorně
fairness čestnost
stake hmotný zájem
tackle vypořádat se
jittery ustrašený
pledge zavázat se
boost oživit
envision předvídat
peer civět
hail uvítat (jako hrdinu)
plea for sth. žádost o
batter týrat
remedy napravit
levy uložit (daň)
blunt otupit se
offset vyrovnat
poll průzkum veřejného mínění
mindset postoj
constraint omezení
turnaround náhlá změna
sag klesat
edifying povznášející
flattered polichocený
indecision nerozhodnost
struggle usilovat
dismay úlek
skittish plachý
debt-laden zatížený dluhem
hushed tichý
impoverished zbídačený
muzzle nasadit náhubek, umlčet
survey průzkum
assessment ohodnocení
avert odvrátit
throe smrtelný zápas
overdose předávkování
unveil odhalit
scrutinise prozkoumat
perjury křivá přísaha
dossier dokumenty
outlook výhled
comb důkladně prohledat
retain ponechat si
-info
description EN Slv 7
author Bn
copyright Bn C
testonlymode FALSE
welcomemessage Snaz se! 7
multiplechoice TRUE
reversable TRUE
usewebview FALSE
overrideR2L FALSE