Welcome to the catalog!


czenglish6

Rate this data set:

climax vyvrcholit
enterprise podnik
hamper překážet, omezovat
perception vnímání
forthcoming nadcházející
depreciation odpis
diversify rozšířit výrobní škálu
switchboard rozvodná deska
lure lákat
Day-to-day každodenní
incentive popud
jeopardise ohrozit
hinder překážet
obstruct stát v cestě
curtailment zkrácení
earmarked účelově vázané
allay utišit
promulgate vyhlásit (zákon)
contemplate zvažovat (mít v úmyslu)
by virtue of office z moci úřední
stipulate contractually smluvně ujednat
commencement zahájení
cease to exist přestat existovat/vymizet
dissolution of a company zrušení společnosti
reimbursement peněžní vyrovnání, náhrada
pecuniary peněžní
collateral bankovní záruka
preclude předem vyloučit
blush zardění, stud
litigation soudní spor
mitigation zmírnění
indemnify odškodnit
indemnity náhrada škody
omniscient vševědoucí
tirelessly neúnavně
crunch ekonomický/ finanční tlak
scatter rozptýlit
spurn zavrhnout
tumultuous bouřlivý
retaliate pomstít se
plead guilty přiznat se
woe trápení, potíže
superficial povrchní
clutter zaneřádit
abysmal otřesný
lofty vznešený
merger sloučení
perceive vnímat
prosecutor žalobce, prokurátor
thrill nadšení
-info
description EN Slv 6
author Bn
copyright Bn C
testonlymode FALSE
welcomemessage Snaz se! 6
multiplechoice TRUE
reversable TRUE
usewebview FALSE
overrideR2L FALSE