Welcome to the catalog!


Croatian - English adjectives

Rate this data set:

rich bogat, a, o
poor siromašan, šna, šno
clean čist, a, o
prljav, a, o dirty
thick, fat debeo, debela, debelo
thin (thing) tanak, tanka, tanko
thin (person) mršav, a, o
bad loš, a, e
deep dubok, a, o
shallow plitak, plitka, plitko
long dugačak, čka, čko (dug)
short kratak, kratka, kratko
chief glavni, a, o
secondary, minor sporedan, dna, dno
city, urban gradski, a, o
country, rural seoski, a, o
cold hladan, hladna, hladno
hot vruć, a, e
strong jak, a, o
weak slab, a, o
light; easy lagan (lak), a, o
heavy, difficult težak, teška, teško
pretty lijep, a, o
ugly ružan, na, no
diligent marljiv, a, o
lazy lijen, a, o
young mlad, a, o
old star, a, o
modern moderan, moderna, moderno
old fashion staromodan, staromodna, staromodno
new nov, a, o
common, regular, plain, ordinary običan, obična, obično
special, exceptional, distinct, specific poseban, posebna, posebno
unusual, uncommon neobičan, neobična, neobično
empty prazan, prazna, prazno
full pun, a, o
spacious prostran, a, o
cramped (up) skučen, a, o
sure, safe, certain, reliable siguran, sigurna, sigurno
dangerous, unsafe, risky opasan, opasna, opasno
unsure, uncertain, insecure nesiguran, nesigurna, nesigurno
free, available slobodan, slobodna, slobodno
seized; busy, occupied zauzet, a, o
expensive skup, a, o
cheap jeftin, a, o
sunny sunčan, sunčana, sunčano
cloudy oblačan, oblačna, oblačno
cool svjež, a, e
warm topao, topla, toplo
finished, done, complete gotov, a, o
finally, ultimately, in the end, eventually (adv) konačno
wide širok, a, o
narrow uzak, uska, usko
dark taman, tamna, tamno
light, bright svijetao, svijetla, svijetlo
true, correct točan, točna, točno
false, incorrect netočan, netočna, netočno
comfortable udoban, bna, bno
uncomfortable neudoban, bna, bno
important važan, važna, važno
unimportant nevažan, nevažna, nevažno
big, large velik, a, o
small malen (mali), a, o
cheerful veseo, vesela, veselo
sad tužan, tužna, tužno
tall, high visok, a, o
short, low nizak, niska, nisko
interesting zanimliv, a, o
boring dosadan, dosadna, dosadno