Welcome to the catalog!


danish-english verbs concepts

Rate this data set:

abandon (verb, ) opgive/opgav/opgivet
alter, change (verb, ) lave/lavede/lavet om på
alternate (verb, ) veksle/vekslede/vekslet
arrange (verb, ) sørge/sørgede/sørget for, arrangere/arrangerede/arrangeret
attempt (verb, ) forsøg/forsøgte/forsøgt
avoid (verb, ) undgå/undgik/undgået
be (verb, ) være/var/været
be about, deal with (verb, ) dreje/drejede/drejet sig om, handle/handlede/handlet om
be called (verb, ) hedde/hed/heddet
be caused by (verb, ) skyldes/skyldtes/har skyldtes
be of use, help (verb, ) nytte/nyttede/nyttet
be on the point of (verb, ) være ved at
be right (verb, ) have ret
be told (verb, ) få/fik/fået at vide
become (verb, ) blive/blev/blevet
begin, start (verb, ) begynde/begyndte/begyndt, starte/startede/startet
belong to, be one of (verb, ) høre/hørte/hørt til
break (verb, ) bryde/brød/brudt
bring (verb, ) bringe/bragte/bragt
can (verb, possibility) kunne/kunne/kunnet (kan)
cause (verb, ) volde/voldte/voldt
change (verb, intransitive) forandre/forandrede/forandret sig
change (verb, transitive) skifte/skiftede/skiftet
close (verb, ) lukke/lukkede/lukket
come off, materialise (verb, ) blive/blev/blevet til noget
concentrate on (verb, ) koncentrere sig (om)
consist of (verb, ) bestå/bestod/bestået af
continue (verb, ) forsætte/forsatte/forsat
create (verb, ) skabe/skabte/skabt
depend on (verb, ) afhænge/afhang/afhængt af, komme/kom/kommet an på
die (verb, ) dø/døde/-
disappear (verb, ) forsvinde/forsvandt/forsvundet
drift (verb, ) fyge/fygede/fyget
end (verb, ) slutte/sluttede/sluttet
fail (verb, ) mislykkes/mislykkedes/være mislykkedes
fall (verb, ) falde/faldt/faldet
feel (verb, in general) føle/følte/følt
fill (verb, ) fylde/fyldte/fyldt
find (verb, ) finde/fandt/fundet
finish, conclude (verb, ) afslutte/afsluttede/afsluttet
form, constitute (verb, ) danne/dannede/dannet
get (verb, ) få/fik/fået
get hold of (verb, ) få fat i
get to, end up (verb, ) blive/blev/blevet af
give (verb, ) give/gav/givet
grow (verb, intransitive) vokse/voksede/vokset
happen, occur (verb, ) ske/skete/sket
harm (verb, ) skade/skadede/skadet
have (verb, ) have/havde/haft
help (verb, ) hjælpe/hjalp/hjulpet
hide (verb, ) gemme/gemmte/gemmt
hold, keep (verb, ) holde/holdt/holdt
influence (verb, ) påvirke/påvirkede/påvirket
keep on (verb, doing something) blive/blev/blevet ved med
lack (verb, ) mangle/manglede/manglet
lead to (verb, ) føre/førte/ført til
leave behind (verb, ) efterlade/efterlod/efterladt
let (verb, ) lade/lod/ladt
lie, be situated (verb, ) ligge/lå/ligget
loosen, release, solve (verb, ) løse/løste/løst
lower (verb, ) sænke/sænkede/sænket
make (verb, ) lave/lavede/lavet
may (verb, ) måtte/måtte/måttet (må) gerne/godt
mean (verb, ) betyde/betød/betydet
misuse, abuse (verb, ) misbruge/misbrugte/misbrugt
mix (verb, ) blande/blandede/blandet
must (verb, ) måtte/måtte/måttet (må)
need (verb, ) behøve/behøvede/behøvet, trænge/trængte/trængt til, have/havde/haft brug for
neglect (verb, ) forsømme/forsømmte/forsømmt
obtain, get (verb, ) opnå/opnåede/opnået
ought to (verb, ) burde/burde/burdet (bør)
postpone, expose (verb, ) udsætte/udsatte/udsat
protect (verb, ) beskytte/beskyttede/beskyttet
put, place (verb, ) stille/stillede/stillet
reach (verb, ) nå/nåede/nået
sharpen, intensify (verb, ) skærpe/skærpede/skærpet
sound (verb, ) lyde/lød/lydt
struggle (verb, ) kampe/kæmpede/kæmpet
succeed (verb, ) lykkes/lykkedes/er lykkedes
suit (verb, ) passe/passede/passet til
surround (verb, ) omgive/omgav/omgivet
survive (verb, ) overleve/overlevede/overlevet
take (verb, ) tage/tog/taget
take place, happen (verb, ) finde sted
take up, occupy (verb, ) indtage/indtog/indtaget, besætte/besatte/besat
try (verb, ) prøve/prøvede/prøvet
turn (verb, ) dreje/drejede/drejet
turn up (verb, ) dukke/dukkede/dukket op
use, spend (verb, spend money) bruge/brugte/brugt
will (verb, plans) skulle/skulle/skullet (skal)
work, function (verb, ) virke/virkede/virket
ensure (verb, ) sørge/sørgede/sørget
run out, expire (verb, ) udløbe/udløb/udløbet