Welcome to the catalog!


danish-english verbs

Rate this data set:

abandon (verb, ) opgive/opgav/opgivet
admit (verb, ) indrømme/indrømmede/indrømmet
agree with (verb, ) give ret i
alter, change (verb, ) lave/lavede/lavet om på
alternate (verb, ) veksle/vekslede/vekslet
answer (verb, ) svare/svarede/svaret
arrange (verb, ) sørge/sørgede/sørget for, arrangere/arrangerede/arrangeret
arrive (verb, ) ankomme/ankom/ankommet
ask (verb, request) bede/bad/bedt
ask (verb, a question) spørge/spurgte/spurgt
attempt (verb, ) forsøg/forsøgte/forsøgt
avoid (verb, ) undgå/undgik/undgået
be (verb, ) være/var/været
be able to afford (verb, ) have råd til
be about, deal with (verb, ) dreje/drejede/drejet sig om, handle/handlede/handlet om
be busy (verb, ) have travlt
be called (verb, ) hedde/hed/heddet
be caused by (verb, ) skyldes/skyldtes/har skyldtes
be fond of, care for, like (verb, ) holde/holdt/holdt af, bryde/brød/brudt sig om
be in the wrong (verb, ) have uret
be interested in (verb, ) interessere/interesserede/interesseret sig for
be mistaken (verb, ) tage/tog/taget fejl
be of use, help (verb, ) nytte/nyttede/nyttet
be on the point of (verb, ) være ved at
be right (verb, ) have ret
be sad about (verb, ) være/var/været ked af
be sold (verb, ) sælges/solgtes/være blevet solgt
be told (verb, ) få/fik/fået at vide
be windy (verb, ) blæse/blæste/blæst
become (verb, ) blive/blev/blevet
begin, start (verb, ) begynde/begyndte/begyndt, starte/startede/startet
belong to, be one of (verb, ) høre/hørte/hørt til
bite (verb, ) bide/bed/bidt
book (verb, ) bestille/bestillte/bestillt
borrow (verb, ) låne/lånte/lånt
break (verb, ) bryde/brød/brudt
break off, interrupt (verb, ) afbryde/afbrød/afbrudt
bring (verb, ) bringe/bragte/bragt
build (verb, ) bygge/byggede/bygget
buy (verb, ) købe/købte/købt
can (verb, possibility) kunne/kunne/kunnet (kan)
catch sight of (verb, ) få/fik/fået øje på
cause (verb, ) volde/voldte/voldt
celebrate (verb, ) fejre/fejrede/fejret
change (verb, intransitive) forandre/forandrede/forandret sig
change (verb, transitive) skifte/skiftede/skiftet
choose (verb, ) vælge/valgte/valgt
close (verb, ) lukke/lukkede/lukket
collect, fetch (verb, ) afhente/afhentede/afhentet
come (verb, ) komme/kom/kommet
come off, materialise (verb, ) blive/blev/blevet til noget
complain (about) (verb, ) klage/klagede/klaget (over)
concentrate on (verb, ) koncentrere sig (om)
consider (verb, ) betragte/betragtede/betragtet, overveje/overvejede/overvejet
consist of (verb, ) bestå/bestod/bestået af
contain (verb, ) indeholde/indeholdt/indeholdt
continue (verb, ) forsætte/forsatte/forsat
cost (verb, ) koste/kostede/kostet
create (verb, ) skabe/skabte/skabt
cut (verb, ) skære/skar/skåret
dare (verb, ) turde/turde/turdet (tør)
decide (verb, ) bestemme/bestemmte/bestemmt, beslutte/besluttede/besluttet
demolish, tear down (verb, ) rive/rev/revet ned
depart (verb, ) afgå/afgik/afgået
depend on (verb, ) afhænge/afhang/afhængt af, komme/kom/kommet an på
describe (verb, ) beskrive/beskrev/beskrevet
die (verb, ) dø/døde/-
disappear (verb, ) forsvinde/forsvandt/forsvundet
disappoint (verb, ) skuffe/skuffede/skuffet
discuss (verb, ) diskutere/diskuterede/diskuteret
do (verb, ) gøre/gjorde/gjort
do without, spare (verb, ) undvære/undværede/undværet
dream (verb, ) drømme/drømmte/drømmt
drift (verb, ) fyge/fygede/fyget
drink (verb, ) drikke/drak/drukket
earn (verb, ) tjene/tjente/tjent
eat (verb, ) spise/spiste/spist
employ (verb, ) ansætte/ansatte/ansat, beskæftige/beskæftigede/beskæftiget
end (verb, ) slutte/sluttede/sluttet
endure, stand (verb, ) tåle/tålte/tålt
enjoy (verb, ) nyde/nød/nydt
exaggerate (verb, ) overdrive/overdrev/overdrevet
examine (verb, ) undersøge/undersøgte/undersøgt
express (verb, ) udtrykke/udtrykkte/udtrykkt
fail (verb, ) mislykkes/mislykkedes/være mislykkedes
fall (verb, ) falde/faldt/faldet
fear (verb, ) frygte/frygtede/frygtet
feel (verb, in general) føle/følte/følt
feel (verb, well, poorly) have det
fetch (verb, ) hente/hentede/hentet
fill (verb, ) fylde/fyldte/fyldt
find (verb, ) finde/fandt/fundet
find it difficult to (verb, ) have svært ved at
find out (verb, ) finde/fandt/fundet ud af
finish, conclude (verb, ) afslutte/afsluttede/afsluttet
fire, dismiss (verb, ) fyre/fyrede/fyret, afskedige/afskedigede/afskediget
fly (verb, ) flyve/fløj/fløjet
forget (verb, ) glemme/glemmte/glemmt
form, constitute (verb, ) danne/dannede/dannet
freeze, feel cold (verb, ) fryse/frøs/frosset
fry (verb, ) stege/stegte/stegt
get (verb, ) få/fik/fået
get dressed (verb, ) klæde/klædte/klædt sig på
get hold of (verb, ) få fat i
get married (verb, ) gifte/giftede/giftet sig
get on ones nerves (verb, ) gå/gik/gået ens på nerverne
get to, end up (verb, ) blive/blev/blevet af
get used to (verb, ) vænne/vænnede/vænnet sig til
get washed (verb, ) vaske/vaskede/vasket sig
give (verb, ) give/gav/givet
give birth to (verb, ) føde/fødte/født
go bankrupt (verb, ) gå/gik/gået konkurs
go down the stairs (verb, ) gå ned ad trappen
go up the stairs (verb, ) gå op ad trappen
go (verb, by car etc) køre/kørte/kørt
go (verb, by foot) gå/gik/gået
grow (verb, intransitive) vokse/voksede/vokset
grow, cultivate (verb, ) dyrke/dyrkede/dyrket
happen, occur (verb, ) ske/skete/sket
harm (verb, ) skade/skadedede/skadet
have (verb, ) have/havde/haft
have a shave (verb, ) barbere/barberede/barberet sig
hear (verb, ) høre/hørte/hørt
hear of (verb, ) høre/hørte/hørt om
help (verb, ) hjælpe/hjalp/hjulpet
hide (verb, ) gemme/gemmte/gemmt
hire (verb, ) leje/lejede/lejet
hold, keep (verb, ) holde/holdt/holdt
hope (verb, ) håbe/håbede/håbet
hurry (verb, ) skynde/skyndte/skyndt sig
include, count (verb, ) tælle/talte/talt med
increase (verb, ) øge/øgede/øget
influence (verb, ) påvirke/påvirkede/påvirket
inform about (verb, ) oplyse/oplyste/oplyst om
insist on (verb, ) insistere/insisterede/insisteret på
introduce (verb, ) præsentere/præsenterede/præsenteret
invite (verb, ) invitere/inviterede/inviteret
keep on (verb, doing something) blive/blev/blevet ved med
kill (verb, ) dræbe/dræbte/dræbt
know, be acquainted with (verb, people, places) kende/kendte/kendt
know (verb, facts) vide/vidste/vidst
lack (verb, ) mangle/manglede/manglet
land (verb, ) lande/landede/landet
last (verb, durar) vare/varede/varet
lay, place, put (verb, ) lægge/lagde/lagt
lead to (verb, ) føre/førte/ført til
learn (verb, ) lære/lærte/lært
leave (verb, ) forlade/forlod/forladt
leave behind (verb, ) efterlade/efterlod/efterladt
let (verb, ) lade/lod/ladet
lie down (verb, ) lægge/lagde/lagt sig
lie, be situated (verb, ) ligge/lå/ligget
light (verb, a fire) tænde/tændte/tændt
like (verb, ) kunne/kunne/kunnet lide, synes om
listen (verb, ) lytte/lyttede/lyttet
live (verb, of life) leve/levede/levet
look (verb, take a look) kigge/kiggede/kigget
look (verb, appearance) se/så/set … ud
look after (verb, ) passe/passede/passet
look forward to (verb, ) glæde/glædede/glædet sig til
look like, resemble (verb, ) ligne/lignede/lignet
loosen, release, solve (verb, ) løse/løste/løst
love (verb, ) elske/elskede/elsket
lower (verb, ) sænke/sænkede/sænket
make (verb, ) lave/lavede/lavet
manage (verb, ) klare/klarede/klaret
market, sell (verb, ) forhandle/forhandlede/forhandlet
may (verb, ) måtte/måtte/måttet (må) gerne/godt
mean (verb, ) betyde/betød/betydet
meet (verb, ) møde/mødte/mødt
miss (verb, ) savne/savnede/savnet
misuse, abuse (verb, ) misbruge/misbrugte/misbrugt
mix (verb, ) blande/blandede/blandet
move (verb, ) flytte/flyttede/flyttet, rykke/rykkede/rykket, bevæge/bevægede/bevæget sig
must (verb, ) måtte/måtte/måttet (må)
need (verb, ) behøve/behøvede/behøvet, trænge/trængte/trængt til, have/havde/haft brug for
neglect (verb, ) forsømme/forsømmte/forsømmt
not to mind (verb, ) have/havde/haft ikke noget imod at
obey (verb, ) lystre/lystrede/lystret
obtain, get (verb, ) opnå/opnåede/opnået
offer (verb, ) tilbyde/tilbød/tilbudt
open (verb, ) åbne/åbnede/åbnet
ought to (verb, ) burde/burde/burdet (bør)
owe (verb, ) skylde/skylte/skylte
own (verb, ) eje/ejede/ejet
paint (verb, ) male/malede/malet
pay for (verb, ) betale/betalte/betalt
play (verb, of children) lege/legede/leget
play (verb, cards/music/sports) spille/spillede/spillet
point out (verb, ) udpege/udpegede/udpeget
postpone, expose (verb, ) udsætte/udsatte/udsat
pour (verb, ) skænke/skænkede/skænket
predict (verb, ) forudsige/forudsagde/forudsagt, forudse/forudsede/forudset
produce (verb, ) fremstille/fremstillede/fremstillet
promise (verb, ) love/lovede/lovet
pronounce (verb, ) udtale/udtalte/udtalt
propose, suggest (verb, ) forslå/forslog/forslået
propose, drink a toast (verb, ) skåle/skålede/skålet, hilse/hilste, hilst på
protect (verb, ) beskytte/beskyttede/beskyttet
publish (verb, ) offentliggøre/ofentliggjorde/offentliggjort, udgive/udgav/udgivet
put, place (verb, ) stille/stillede/stillet
rain (verb, ) regne/regnede/regnet
raise (verb, of prices, rates) hæve/hævede/hævet
reach (verb, ) nå/nåede/nået
read, study (verb, ) læse/læste/læst
recover (verb, from illness) komme/kom/kommet sig
refuse (verb, ) nægte/nægtede/nægtet
remember (verb, ) huske/huskede/husket
rent out (verb, ) udleje/udlejede/udlejet
report (verb, ) melde/meldte/meldt
restore (verb, ) genoprette/genoprettede/genoprettet
ruin, destroy (verb, ) ødelægge/ødelagde/ødelagt
rule, govern, control (verb, ) styre/styrede/styret
run (verb, ) løbe/løb/løbet
save up (verb, ) spare/sparede/sparet sammen
say (verb, ) sige/sagde/sagt
see (verb, ) se/så/set
sell (verb, ) sælge/solgte/solgt
sharpen, intensify (verb, ) skærpe/skærpede/skærpet
shine (verb, ) skinne/skinnede/skinnet
show (verb, ) vise/viste/vist
sing (verb, ) synge/sang/sunget
sit (verb, ) sidde/sad/siddet
sit down (verb, ) sætte/satte/sat sig
sleep (verb, ) sove/sov/sovet
sound (verb, ) lyde/lød/lydt
spend (verb, time) tilbringe/tilbragte/tilbragt
stand (verb, ) stå/stod/stået
stay (verb, ) bo/boede/boet
stop (verb, doing something) holde/holdt/holdt op
strike, beat, hit (verb, ) slå/slog/slået
struggle (verb, ) kampe/kæmpede/kæmpet
succeed (verb, ) lykkes/lykkedes/er lykkedes
suit (verb, ) passe/passede/passet til
surround (verb, ) omgive/omgav/omgivet
survive (verb, ) overleve/overlevede/overlevet
swap, exchange (verb, ) bytte/byttede/byttet
take (verb, ) tage/tog/taget
take place, happen (verb, ) finde sted
take up, occupy (verb, ) indtage/indtog/indtaget, besætte/besatte/besat
talk (verb, ) tale/talte/talt
talk, chat (verb, ) snakke/snakkede/snakket
taste, try (verb, ) smage/smagte/smagt (på)
teach (verb, ) undervise/underviste/undervist
telephone (verb, ) ringe/ringede/ringet
tell (verb, ) fortælle/fortalte/fortalt
think (verb, seems) synes/syntes/syntes
think, believe (verb, ) tro/troede/troet
think of (verb, ) tænke/tænkte/tænkt på
threaten (verb, ) true/truede/truet
throw (verb, ) kaste/kastede/kastet
tidy up (verb, ) rydde/ryddede/ryddet op
toast (verb, ) riste/ristede/ristet
travel (verb, ) rejse/rejste/rejst
try (verb, ) prøve/prøvede/prøvet
turn (verb, ) dreje/drejede/drejet
turn up (verb, ) dukke/dukkede/dukket op
understand (verb, ) forstå/forstod/forstået
realise, understand (verb, ) indse/indså/indset
use, spend (verb, spend money) bruge/brugte/brugt
visit (verb, ) besøge/besøgte/besøgt
vote for (verb, ) stemme/stemmte/stemmt på
wait (verb, ) vente/ventede/ventet
wake up (verb, transitive) vække/vækkede/vækket
wake up (verb, intransitive) vågne/vågnede/vågnet
walk (verb, ) spadsere/spadserede/spadseret
want, will (verb, ) ville/ville/villet (vil)
wear (verb, ) har/havde/haft på
will (verb, plans) skulle/skulle/skullet (skal)
wish (verb, ) ønske/ønskede/ønsket
work (verb, job) arbejde/arbejdede/arbejdet
work out, figure out (verb, ) finde/fandt/fundet frem til
work, function (verb, ) virke/virkede/virket
worry about (verb, ) bekymre/bekymrede/bekymret sig om
wrap (up) (verb, ) pakke/pakkede/pakket ind
write (verb, ) skrive/skrev/skrevet